Polityka prywatności serwisu www.polkabikes.pl

I.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez serwis www.polkabikes.pl.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Spółka
  United Web Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000365340, NIP: 5213579564, REGON 142596362.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  Dane osobowe zbierane przez United Web Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, w tym w szczególności w celach realizacji:
 2. a) Umowy kupna-sprzedaży
 3. b) obowiązku prawnego, obejmującego Ordynację podatkową uzasadnionego interesu, wynikającego z przepisów podatkowych oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Spółka udostępnia dane osobowe swoim podwykonawcom, podmiotom krajowym, realizującym usługi księgowe, informatyczne i kurierskie na jej rzecz, oraz bankowe na rzecz kupującego. Dodatkowo, korzystamy z serwisu Google Inc. – Google Adwords, który pozwala nam lepiej realizować nasze cele biznesowe.
 6. Spółka wykorzystuje Adwords, a więc wybrane informacje dotyczące urządzenia końcowego, z którego odwiedzano serwis www, są przetwarzane przez Google LLC. Dodatkowo informacje mogą być przekazane do innych narzędzi, wykorzystywanych w celu wspierających systemy sprzedaży.
 7. Spółka przetwarza dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, zaś bezpośrednio po nim, przez okres niezbędny do wypełnienia uzasadnionego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jej przysługujących.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do:
 9. dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Spółka przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 10. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Spółkę są nieprawidłowe lub niekompletne;
 11. żądania od Spółki usunięcia danych, o ile uzasadniony prawnie interes Spółki nie jest nadrzędny;
 12. żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych;
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki;
 14. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Spółce danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.polkabikes.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. United Web Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 2. a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta
  i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
  o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. d) korzystania z usługi powiadom o dostępności w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi powiadom
  o dostępności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 6. e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. f) badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu United Web Sp. z o.o., polegającego na zapewnieniu
  i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów
  i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym i składania zamówienia, Klient podaje:
 2. a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.
 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 1. W przypadku skorzystania z usługi powiadom o dostępności, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 1. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko.

7.W przypadku badania satysfakcji Klientów, United Web Sp. z o.o. przetwarza następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko;
 c)numer zamówienia.

8.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9.United Web Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Klientów w ponadto następujących celach:
 a)przekazania danych osobowych Klienta do serwisu Przelewy24 („Operator płatniczy”)
w związku z:
    a. świadczeniem przez Operatora płatniczego na rzecz United Web Sp. z o.o.  usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    b. obsługą i rozliczaniem przez Operatora płatności płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    c. w celu weryfikacji przez Operatora płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Klientów (płatników) w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 1. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Operatora płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Operatora płatności na rzecz Sklepu Internetowego.
 1. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Operatora płatności w celu weryfikacji przez Operatora płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Operatorem płatności.

13.Przekazanie danych osobowych do United Web Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

III. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta United Web Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom United Web Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające: United Web Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie United Web Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 2. b) Administratorzy: United Web Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

   

 3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

   

3.Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez United Web Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić United Web Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez United Web Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) Autoryzowanym Punktom Sprzedaży;
b) Firmie kurierskiej.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, należący do spółki PayPro SA jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez Przelewy24 spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779 236 98 97, REGON: 301345068.


 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

  7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail United Web Sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  8.  W przypadku skierowania żądania, United Web Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 


Polityka plików „cookies”

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych serwisu www.polkabikes.pl jest United Web Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000365340, NIP: 5213579564, REGON 142596362.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
 1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 

 

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, zakupu lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez United Web Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry